【ToT】Lei SHen Slain!!

2013/5/4 ToT Lei Shen Slain!! 一杯Wipeしましたが、無事に倒す事が出来ました!

2013/5/4 ToT Lei Shen Slain!!