2013/11/23 SoO Heroic Kor’kron Dark Shaman Slain!!